Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)

pavet_444x332Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) – ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ανακοίνωσε την Προδημοσίευση της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας “Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας – ΠΑΒΕΤ” που στοχεύει στην υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις με παραγωγική δραστηριότητα σε επιλεγμένους τομείς.

*Σκοπός* της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις με παραγωγική δραστηριότητα σε επιλεγμένους τομείς. Βασική επιδίωξη αποτελεί η προώθηση της καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της χώρας στους επιλεγέντες τομείς.

*ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ*

Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν εγχώριες επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους, με παραγωγική δραστηριότητα, οι οποίες κατά την ημερομηνία
υποβολής της πρότασής τους έχουν κλείσει μία τουλάχιστον διαχειριστική χρήση 12μηνης διάρκειας και δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω θεματικούς τομείς.

Η πρόταση για επιχορήγηση μπορεί να υποβληθεί από μία και μόνο επιχείρηση ή από κοινού/ σύμπραξη από δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις. Στη δεύτερη περίπτωση η μία από τις επιχειρήσεις, ορίζεται από τους ενδιαφερόμενους ως Συντονιστής, αλλά κάθε μία ευθύνεται εξ ολοκλήρου απέναντι στη ΓΓΕΤ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά έργων μεμονωμένων ή συμπράξεων επιχειρήσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
*ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ**ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ*

*Α**.*

Μία (1) ή δύο (2)

12 – 24 μήνες

Έως 400.000 €

*Β**.*

Τουλάχιστον τρεις (3) ανεξάρτητες

12 – 24 μήνες

Έως 800.000 €

*ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ*

Σε συμφωνία με το στρατηγικό σχεδιασμό της έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) που συντονίζει η ΓΓΕΤ σε εθνικό επίπεδο, όπως αποτυπώνεται στο ΕΠΑνΕΚ, η δράση εστιάζεται σε συγκεκριμένες προτεραιότητες τεσσάρων (4) αναπτυξιακών τομέων σημαντικών για την οικονομία και την κοινωνία στο πλαίσιο των οποίων θα επιχορηγηθούν προτάσεις. Οι θεματικοί τομείς και οι προτεραιότητες αυτών προέκυψαν μέσα από τη δομημένη διαβούλευση στο πλαίσιο των Πλατφορμών Καινοτομίας της ΓΓΕΤ και την ευρύτερη διαβούλευση που ακολούθησε.

Οι θεματικοί τομείς έρευνας είναι οι παρακάτω:

1. Αγρο-διατροφή

2. Υγεία και Φάρμακα

3. Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

4. Ενέργεια

*ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ*

Μέσω της παρούσας δράσης θα ενισχυθούν δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν ενισχύσεις:

α) έργων έρευνας και ανάπτυξης (κατηγορία έρευνας: βιομηχανική έρευνα
ή/και πειραματική ανάπτυξη),

β) επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (μόνο για ΜμΕ),

γ) προβολής/διάχυσης (των αποτελεσμάτων του έργου), συμμετοχής σε
διεθνή συνέδρια και δικτύωσης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Υποχρεωτικά σε κάθε έργο πρέπει να υπάρχουν δράσεις έρευνας και ανάπτυξης.

Οι κατηγορίες δαπανών που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση στο πλαίσιο της
δράσης είναι:

*α) Δαπάνες προσωπικού*

α1) Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση εξηρτημένης σχέσης εργασίας (υφιστάμενο
ή/και νέο)

α2) Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

*β) Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό*

*γ) Δαπάνες προς τρίτους*

γ1) Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει από νομικά πρόσωπα/ Υπεργολαβία

γ2) Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας

*δ) Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες*

δ1) Μετακινήσεις και λοιπές δαπάνες

δ2) Αναλώσιμα και πρόσθετα έξοδα

*ε) Δαπάνες επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, στο
εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό* (ισχύει μόνο για ΜμΕ)

Οι δαπάνες των κατηγοριών α-δ αφορούν στην α’ δραστηριότητα (έρευνα και ανάπτυξη) της ενότητας 2, η κατηγορία δαπάνης ε αφορά στην β’ δραστηριότητα (διπλώματα ευρεσιτεχνίας), ενώ οι δαπάνες της δραστηριότητας γ’ (προβολή/διάχυση αποτελεσμάτων) εμπεριέχονται στις κατηγορίες δαπανών α και δ.

*ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ*

Οι προτάσεις υποβάλλονται στη ΓΓΕΤ ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, στην ελληνική γλώσσα συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα στην ειδική πλατφόρμα της δράσης.

Η προκήρυξη της δράσης τελεί υπό την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία».

*ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ*
*Κατηγορία Έρευνας*

*Πολύ Μικρές & Μικρές επιχ/σεις*

*Μεσαίες επιχ/σεις*

*Μεγάλες επιχ/σεις*
*Βιομηχανική Έρευνα*Εφόσον το έργο προβλέπει μια (1) επιχείρηση ή
συνεργασία δύο (2) ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων.

*70%*

*60%*

*50%*
Εφόσον το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία3 μεταξύ τριών (3) τουλάχιστον ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων και πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:- καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει πάνω από το 70% των επιλέξιμων δαπανών του έργου- υπάρχει συνεργασία με τουλάχιστον μία ΜμΕ.

*80%*

*75%*

*65%*
*Πειραματική**Ανάπτυξη*Εφόσον το έργο προβλέπει μια (1) επιχείρηση ή
συνεργασία δύο (2) ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων.

*45%*

*35%*

*25%*
Εφόσον και στην περίπτωση του έργου πειραματικής ανάπτυξης καλύπτεται η
παραπάνω προϋπόθεση της κατηγορίας βιομηχανική έρευνα.

*60%*

*50%*

*40%*

Powered by InnovativeYear