Επιδότηση έως 50% για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

img17226_084f4d2b7687a63b063b777d5083aec2_600_400-600x350Επιχειρούμε Δυναμικά. – Επιδότηση έως 50% για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
*Δυνητικοί δικαιούχοι*

Υφιστάµενες Μικρές, Πολύ Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει τουλάχιστον µία διαχειριστική χρήση και δραστηριοποιούνται σε τοµείς Αγροδιατροφή / Βιοµηχανία Τροφίµων,Πολιτιστικές και ∆ηµιουργικές Βιοµηχανίες (Π∆Β), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,Υγεία.

 

*Βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής για τους δικαιούχους είναι οι ακόλουθες*:

1. Να λειτουργούν νόµιµα εντός της Ελληνικής Επικράτειας
2. Να πληρούν τους όρους του κανονισµού De Minimis
3. Να λειτουργούν µε µία από τις ακόλουθες µορφές: Ανώνυµη Εταιρία,
Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρία,
4. Ετερόρρυθµη Εταιρία, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, ατοµικές
επιχειρήσεις
5. Nα υποβάλλουν έως µία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

*Επιλέξιµες Ενέργειες*

1. Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστηµάτων, Σχεδιασµός και Τυποποίηση
2. Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
3. Δικαιώµατα Τεχνογνωσίας
4. Τεχνολογική αναβάθµιση (s/w, h/w)
5. Τεχνική και Συµβουλευτική Υποστήριξη
6. Κτιριακή αναβάθµιση υποδοµών
7. Μηχανολογικός Εξοπλισµός

*Σηµαντικά σηµεία*

1. Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων: από 20.000€ έως 300.000€
2. Ποσοστό επιχορήγησης: 50% σε όλη την ελληνική επικράτεια
3. Διάρκεια υλοποίησης: 18 µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης
ένταξης
4. Προκαταβολή: έως 40% της εγκεκριµένης επιδότησης µε προσκόµιση
ισόποσης εγγυητικής
5. Έναρξη επιλεξιµότητας δαπανών: 1-1-2014

*Προσοχή!!!!*

Το επιδοτούµενο πρόγραµµα θα παραµείνει σε ισχύ έως την εξάντληση των διαθέσιµων πόρων (50εκ ευρώ). Η έγκριση θα συνδέεται µε την ηµεροµηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου

Powered by InnovativeYear