Δάνεια Τράπεζας Πειραιώς σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Piraeus-Bank-01 Η Δράση «Δάνεια Τράπεζας Πειραιώς σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων» σκοπό έχει να χρηματοδοτήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για Κεφάλαιο Κίνησης ή και Επενδυτικά Δάνεια με προνομιακούς όρους δανεισμού μέσω πόρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕτΕπ).

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 Μέσω της δράσης υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης για κεφάλαιο κίνησης ή και μεσομακροπρόθεσμο επενδυτικό δάνειο. Το ύψος του δανείου κυμαίνεται μεταξύ 20.000€ έως και 12,5 € εκατ.και αφορά την κάλυψη δαπανών για :
 • Αγορά εξοπλισμού
 • Έρευνα και ανάπτυξη
 • Κτηριακές εργασίες
 • Κάλυψη αναγκών για τη χρηματοδότηση υποχρεώσεων της επιχείρησης
 • Την εξυπηρέτηση του εμπορικού κύκλου καθώς και αγορά α΄ υλών

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Μεσομακροπρόθεσμο Δάνειο και Κεφάλαιο Κίνησης

Διάρκεια Δανείου: 4 εως 8 έτη με δυνατότητα επέκτασης της χρονικής διάρκειας του δανείου από 8 σε 12 έτη με αναπροσαρμογή επιτοκίου στα βασικά επιτόκια της Τράπεζας.

Κεφάλαιο Κίνησης

Διάρκεια Δανείου: κατ’ ελάχιστο 2 έτη.

Τρόπος εξυπηρετήσεως

 • Με τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες ή ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Δικαιούχοι της Δράσης

 • Δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της Ελληνικής επικράτειας – πλην εξαιρέσεων, εφόσον διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οιονδήποτε τύπο λειτουργίας και εάν ακολουθούν (ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση)
 • απασχολούν έως 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)
 • εμφανίζουν έως Ευρώ 50 εκατ. ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό Ευρώ 43 εκατ.
 • Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας
 • Είναι αυτόνομες, δεν ανήκουν στο Δημόσιο ή στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ή σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με περισσότερους από 5.000 κατοίκους και έχει προϋπολογισμό μικρότερο από ΕΥΡΩ 10.000.000
 • Η ΜμΕ να μην έχει χαρακτηριστεί προβληματική εταιρεία

Για να ενημερωθείτε για τη δράση «Δάνεια Τράπεζας Πειραιώς σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδυσεων (ΕτΕπ) «EIB – GroupedLoans», καθώς και για τη διαδικασία απόκτησης τους απλά επικοινωνήστε μαζί μας.

Powered by InnovativeYear