Χρηματοδότηση & Διαχείριση επενδυτικών σχεδίων

xrimatodotisiΗ Χρηματοδότηση Επενδύσεων, μέσω εθνικών ή/και κοινοτικών πόρων, αποτελεί τα τελευταία έτη για κάθε ελληνική μικρο-μεσαία επιχείρηση, μία καθοριστική συνιστώσα για την αναπτυξιακή της πορεία.
Παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε σήμερα, διατίθενται ποικίλα εργαλεία για τη Χρηματοδότηση Επενδύσεων
Στην anps.info  θέτουμε ως προτεραιότητα την επιτυχία των επενδυτικών μας προτάσεων και όχι το πλήθος τους.
Μέσα από την ένταξη επενδυτικών σχεδίων των πελατών μας σε χρηματοδοτικά προγράμματα, στόχος μας είναι η ισόρροπη ανάπτυξη τους, ταυτόχρονα με την εξασφάλιση της ρευστότητας τους.

Διαχείριση Επενδυτικών Έργων

Η Διοίκηση & Διαχείριση Επενδυτικών Έργων απαιτεί ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων και δεξιοτήτων το οποίο σε συνδυασμό με την κατάλληλη εξειδίκευση, εμπειρία αλλά και τεχνογνωσία βάσει επιστημονικών εργαλείων, είναι ικανό να οδηγήσει στην επιτυχία.
Στο πλαίσιο αυτό, η anps.info  παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την Διοίκηση & Διαχείριση Επενδυτικών Έργων, οι οποίες περιλαμβάνουν:
   • Συντονισμός και εποπτεία τεχνικού σχεδιασμού της επένδυσης.
   • Εξασφάλιση χρηματοδότησης έργου (δανεισμός, επιχορήγηση, leasing).
   • Διαχείριση Συμβάσεων έργου.
   • Κοστολόγηση – κατάρτιση προϋπολογισμού.
   • Μελέτη οικονομικών προβλέψεων.
   • Χρονικός προγραμματισμός έργου και ανάλυση κρίσιμων διαδικασιών (critical path analysis).
   • Οικονομικός προγραμματισμός έργου.
   • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου και υποβολή των απαραίτητων εκθέσεων με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες, μέχρι την ολοκλήρωση και αποπληρωμή του έργου.
   • Σχεδίαση ειδικών εντύπων για την παρακολούθηση και διαχείριση έργων.
   • Σχεδίαση συστήματος προτύπων δεικτών αναφοράς για την εκτίμηση της προόδου υλοποίησης έργου.
   • Απολογιστικός έλεγχος κόστους έργων.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της διαχείρισης επιδοτούμενων επενδυτικών έργων μέσω ποικίλων χρηματοδοτικών εργαλείων (Νέος Επενδυτικός Νόμος, ΕΣΠΑ, κ.α.) οι παρεχόμενες υπηρεσίες διαχείρισης αφορούν την:
   • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του επενδυτικού έργου και υποστήριξη στη συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών και νομιμοποιητικών στοιχείων.
   • Υποβολή εκθέσεων προόδου στους αρμόδιους φορείς.
   • Παροχή ενημέρωσης για άλλες διατάξεις στις οποίες μπορούν να υπαχθούν τμήματα του project ή άλλων επενδύσεων.
   • Παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και την απορρόφηση του μέγιστου επιτρεπτού ύψους ενίσχυσης.
Powered by InnovativeYear