Επιχειρούμε Δυναμικά

noisis

 

Προδημοσιεύτηκε την 11/12/2014 το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 με προϋπολογισμό δημοσίας δαπάνης €50 εκατ.

Το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά την χρηματοδότηση με 50% επιδότηση νέων & υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας.

1. Σκοπός

Στόχος του Προγράμματος «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός νέων & υφιστάμενων επιχειρήσεων, με την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

2. Κατηγορίες ενισχύσεων

Το Πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Το κίνητρο ενίσχυσης που θα παρέχεται από το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα αφορά επιχορήγηση κατά 50% παγίου εξοπλισμού της επιχείρησης, για διάστημα 18 μηνών από την έγκριση του επενδυτικού της σχεδίου.

3. Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020ενισχύονται νέες & υφιστάμενες επιχειρήσεις (ίδρυση πριν από 1/1/2014) οι οποίες θα πρέπει:

   • Να λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
   • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές:
    • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
    • Ομόρρυθμη Εταιρεία
    • Ετερόρρυθμη Εταιρεία
    • Ι.Κ.Ε.
    • Ατομική επιχείρηση
   • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.
   • Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο.
   • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

4. Επιλέξιμες δραστηριότητες

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες του προγράμματος «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ανακοινωθούν με την προκήρυξη του προγράμματος η οποία εκτιμάται για αρχές του 2015.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να αφορούν, κατά προτεραιότητα, τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς:

    • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
    • Εφοδιαστική Αλυσίδα
    • Ενέργεια
    • Περιβάλλον
    • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
    • Υγεία
    • Υλικά-Κατασκευές
    • Πολιτιστική-Δημιουργική Βιομηχανία

*Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου Έσπα 2014-2020 οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό.

5. Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020αφορούν:

     • Κτιριακή αναβάθμιση υποδομών για την λειτουργία σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
     • Μηχανολογικός Εκσυγχρονισμός.
     • Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης Τεχνολογίας.
     • Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους.
     • Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση.
     • Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή της για την ενίσχυση της αποτελεσματικότερης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών.
     • Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και θα υποστηρίζει τον προσανατολισμό προς νέες αγορές.

*Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1/1/2014, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί το επιχειρηματικό σχέδιο, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

6. Ύψος επένδυσης

Το ύψους κάθε επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα κυμαίνεται μεταξύ 20.000€-300.000€.

7. Ποσοστό ενίσχυσης

Το ποσοστό επιδότησης στο Πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020θα ανέρχεται στο 50% της επένδυσης και θα παρέχεται αποκλειστικά με την μορφή της επιχορήγησης.

Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής της επιχορήγησης μέχρι και το 40% της συνολικής επένδυσης, η οποία θα παρέχεται έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Εναλλακτικά, η επιδότηση θα καταβάλλεται αναλογικά ανάλογα με την υλοποίηση της επένδυσης (2 ή 3 δόσεις – θα ανακοινωθεί με την προκήρυξη του προγράμματος).

8. Διάρκεια έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν θα ξεπερνά τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία λήψης της εγκριτικής απόφασης του επιχειρηματικού σχεδίου και την έναρξη της επιχείρησης στην Δ.Ο.Υ.

9. Διαδικασία αξιολόγησης

Η Προκήρυξη του Προγράμματος «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020θα παραμείνει ανοιχτή μέχρις ότου η δημόσια δαπάνη των υποβληθεισών προτάσεων καλύψει το διαθέσιμο προϋπολογισμό του Προγράμματος, ανά κατηγορία Περιφερειών.

Οι προτάσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας όπως αυτή καθορίζεται από το χρόνο ηλεκτρονικής υποβολής της επένδυσης.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος (€50 εκατ.) κατανέμεται ως εξής:

Περιφέρεια Προϋπολογισμός επιδότησης
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
€30.000.000
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά,
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
€7.000.000
Αττική €9.500.000
Στερεά Ελλάδα €2.000.000
Νότιο Αιγαίο €1.500.000
ΣΥΝΟΛΟ €50.000.000

10. Υποβολή αιτήσεων

Οι επενδυτικές προτάσεις του προγράμματος «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (θα ανακοινωθεί με την προκήρυξη του προγράμματος) σε ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα.

Powered by InnovativeYear