Επιχειρηματική Ευκαιρία

 

 

Προδημοσιεύτηκε την 11/12/2014 το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 με προϋπολογισμό δημοσίας δαπάνης €50 εκατ.

Το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά τηνχρηματοδότηση με 100% επιδότηση (και έως 40.000€) υπό ίδρυση καινοτόμων επιχειρήσεων, που θα δημιουργηθούν από ανέργους.

1. Σκοπός

Στόχος του Προγράμματος «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι ηδημιουργία νέων επιχειρήσεων από εγγεγραμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανέργους, οι οποίοι θα δημιουργήσουν την δική τους καινοτόμα επιχείρηση και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

2. Κατηγορίες ενισχύσεων

Το Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Το κίνητρο ενίσχυσης που θα παρέχεται από το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα αφορά επιχορήγηση κατά 100% των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης, για διάστημα 24 μηνών από την έναρξη των εργασιών της.

3. Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020ενισχύονται υπό σύσταση επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει:

   • 1111Να έχουν κάνει έναρξη στη ΔΟΥ μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος (αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος αρχές του 2015).
   • 2222Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
   • 3333Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές:
    • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
    • Ομόρρυθμη Εταιρεία
    • Ετερόρρυθμη Εταιρεία
    • Ι.Κ.Ε.
    • Ατομική επιχείρηση
    • Κοινωνική επιχείρηση
   • 4444Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας επενδυτικής πρότασης.
   • 5555Το επιχειρηματικό τους σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (αναμένεται να ανακοινωθούν με την προκήρυξη του προγράμματος).

4. Επιλέξιμες δραστηριότητες

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες του προγράμματος «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ανακοινωθούν με την προκήρυξη του προγράμματος η οποία εκτιμάται για αρχές του 2015.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να αφορούν, κατά προτεραιότητα, τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς:

    • 1111Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
    • 2222Εφοδιαστική Αλυσίδα
    • 3333Ενέργεια
    • 4444Περιβάλλον
    • 5555Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
    • 6666Τουρισμός
    • 7777Υγεία
    • 8888Υλικά-Κατασκευές
    • 9999Πολιτιστική-Δημιουργική Βιομηχανία

5. Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορούν:

     • 1111Λειτουργικές δαπάνες (Ενοίκια, Λογαριασμοί ΔΕΚΟ, Δαπάνες Θέρμανσης, Έξοδα προβολής & διαφήμισης).
     • 2222Προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, Αναλώσιμα είδη, Αποσβέσεις παγίων.
     • 3333Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (Νομικής, Συμβουλευτικής, Λογιστικής υποστήριξης).
     • 4444Δαπάνες σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου.
     • 5555Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΤΕΙΣΥΔ κλπ).
     • 6666Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας υπό την προϋπόθεση διατήρησής της/τους μετά το πέρας της επιχορήγησής της/τους (θα ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες με την προκήρυξη του προγράμματος).

*Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

6. Ύψος επένδυσης

Το ύψους κάθε επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα κυμαίνεται μεταξύ 25.000€-40.000€.

7. Ποσοστό ενίσχυσης

Το ποσοστό επιδότησης στο Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ανέρχεται στο 100% της επένδυσης και θα παρέχεται αποκλειστικά με την μορφή τηςεπιχορήγησης.

Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής της επιχορήγησης μέχρι και το 40% της συνολικής επένδυσης, η οποία θα παρέχεται έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Εναλλακτικά, η επιδότηση θα καταβάλλεται αναλογικά ανάλογα με την υλοποίηση της επένδυσης (2 ή 3 δόσεις – θα ανακοινωθεί με την προκήρυξη του προγράμματος).

8. Διάρκεια έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν θα ξεπερνά τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία λήψης της εγκριτικής απόφασης του επιχειρηματικού σχεδίου και την έναρξη της επιχείρησης στην Δ.Ο.Υ.

9. Υποβολή αιτήσεων

Οι επενδυτικές προτάσεις του προγράμματος «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (θα ανακοινωθεί με την προκήρυξη του προγράμματος) σε ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα.

10. Τέστ επιλεξιμότητας

Κάντε τώρα το Τέστ Επιλεξιμότητας για το Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για να δείτε αν μπορείτε να ενταχθείτε στις ευργετικές διατάξεις του.

11. Κόστος φακέλου

Η Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης, προσανατολισμένη στη τρέχουσα οικονομική κρίση και με γνώμονα την βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση της ευπαθούς ομάδας των ανέργων, έχει προσαρμόσει την Τιμολογιακή της πολιτική αναφορικά με το εν λόγω πρόγραμμα ενίσχυσης των ανέργων ως εξής:

Κόστος εκπόνησης φακέλου: 300€

*Το κόστος εκπόνησης φακέλου των 300€ είναι επιδοτούμενο στο πλαίσιο του προγράμματος (επιλέξιμη δαπάνη) και επιστρέφεται στον δικαιούχο από το πρόγραμμα σε περίπτωση έγκρισης.

Powered by InnovativeYear